Maardu 13 miljoni eurone biogaasitehas sai ehitusloa

Maardu linnavalitsus andis 5. mai istungil EKT Ecobio OÜ-le aadressile Vana-Narva
maantee 26 biogaasitehase rajamiseks ehitusloa; tehase rajamise koguinvesteering on 13
miljonit eurot.
“Ehitusloa väljastamisega on läbitud kõik menetlused, mis on vajalikud biogaasitehase
rajamiseks, saame hakata ehitama,” ütles EKT Ecobio OÜ juhatuse liige Argo Luude.
Ehitusloa väljastamisele eelnevalt koostati keskkonnamõjude eelhinnang, kus jõuti
järeldusele, et tehase ehitamiseks täiendavaks keskkonnamõju hindamiseks vajadus
puudub. Maardulaste informeerituse tagamiseks ja linnas tekkivate biojäätmete
soodustingimustel vastuvõtmiseks allkirjastasid Maardu linnavalitsus ja EKT Ecibio OÜ
koostöölepingu.

Ainulaadne tehas Eestis
“Käitis hakkab toodangut andma järgmisel sügisel. Eestis pole ühegi biogaasi tehase
rajamisele eelnenud nii põhjalikku menetlust ega sellises mahus lisatingimusi. Menetluse
põhjalikkuse tingis täpselt analoogse tehase puudumine Eestis ning seetõttu polnud
menetlejatel ka eelnevat kogemust,” märkis Luude.
Tema sõnul asub lähim analoog, mille põhjal järeldusi teha, Kesk-Soomes – Mustankorkea Oy
biogaasitehas, mis kasutab samalaadset tehnoloogiat ning mille jäätmekogused on
võrreldavad. “Soomes kuulub tehas kohalikule omavalitsustele,” ütles Luude.
Biogaasi tehase toodanguks on gaasivõrku müüdav biometaan ja kääritusjääk. Vedela
kääritusjäägi saab sertifitseerida vedelväetiseks. “Me saame sertifitseerimisega alustada
kohe peale tootmise käivitumist,” tõi Luude välja.
“Eestis tegutseb SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus, mis saab
kääritusjäägi selle nõuetelevastavuse korral sertifitseerida, andes sellega tarbijale kindluse
toote ohutuses. Kääritusjäägi sertifitseerimine on oluline, sest peale sertifitseeritud
kääritusjäägi teket saame biojäätmed ringlusse võtta,” selgitas ta.
Koostööleping Maardu linnaga
Luude lisas, et allkirjastatud koostööleping annab maardulastele võimaluse kasu saada
biogaasitehase paiknemisest Maardu linna territooriumil. “Koostööleppe kohaselt oleme
võtnud kohustuse tagada Maardu linna biojäätmete vastuvõtmine käitise hinnakirjaga
võrreldes soodustingimustel jaamale lubatud aastase käitlusmahu täitumiseni,” ütles Luude.
“Tulevikus korraldame kord aastas maardulastele lahtiste uste päeva, et linlased saaksid
oma silmaga jäätmekäitlusest ja selle keskkonnahoidlikkusest hea ülevaate,” lisas juhatuse
liige.
Riigikogu kiitis 21. aprillil heaks jäätmeseaduse muudatused. Värske seadusemuudatuse
kohaselt peavad kohalikud omavalitsused korraldama biojäätmete tekkekohal liigiti
kogumise või ringlussevõtu alates uuest korraldatud jäätmeveo hankest, kuid mitte hiljem
kui 2023. aasta 31. detsembriks.
EKT Ecobio tehasest
Keskkonnaamet väljastas ettevõttele märtsi lõpus keskkonnaloa. Tehase valmimisel võib
seal käidelda köögi- ja sööklajäätmeid ning aia- ja haljastusjäätmeid, kuid summarselt ei tohi
neid olla rohkem kui 20000 tonni. Tehase toodang on gaasivõrgukõlbulik biometaan ning
põllumajanduses väetisena kasutatav kääritusjääk.

Projekti toetab 3,9 miljoni euroga Keskkonnainvesteeringute Keskus.