Tallinna bussidesse jõuab peatselt Maardus toodetud gaas

Maardus peatselt avatava biogaasitehase toodangut kasutatakse kütusena Tallinna
Linnatranspordi (TLT) gaasibussides. EKT Ecobio biometaani vahendab TLT bussidesse
Bioforce Infra, kes transpordib Maardu tehase gaasi TLT tanklatesse.

EKT Ecobio tehase ehituslik osa on valmis, tehakse ettevalmistusi kääritusprotsessi
käimalükkamiseks. Esimene kuupmeeter gaasi jõuab Tallinna bussidesse juba 2022. aasta
lõpus. Uues tehases toodetud biometaan tarnitakse Kadaka tee või Peterburi tee
surugaasitanklasse ning tangitakse seal TLT gaasibussidesse. Eestis ainulaadse tehase
rajamiseks tehti 14 miljoni eurone investeering, sellest 3,9 miljonit on toetus
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
Rohkem kodumaist keskkonnasõbralikku gaasi
Tanklate omaniku ja operaatori ning TLT  partneri Bioforce Infra OÜ juhatuse esimehe Henry
Uljase sõnul võimaldab uus tehas tanklate biometaani osakaalu veelgi suurendada. „Peame
väga oluliseks kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu Tallinna
bussitranspordis, jagame TLT ja Tallinna linna püüdlusi jätkusuutlikuma ja
keskkonnasõbralikuma linnaruumi loomisel. Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil

täna tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Bioforce toodab
ka ise Eestis biometaani ning oleme käesoleva kriisi valguses kiirendanud oma uute
arenduste rajamisi,“ rääkis Uljas.
Kartuli- ja banaanikoored biogaasiks ja väetiseks
„Maardu tehas on Eesti esimene biogaasitehas, mis on mõeldud  elanikelt liigiti kogutud
toidujääkide käitlemiseks – see tähendab, et meie biojäätmetest saab nüüd teha mitut
toodet, mis panustavad energia- ja toidujulgeolekusse. Esimene, kõige olulisem toode on
väärtuslik energiaallikas metaan, teine tehase toodang –  digestaat – sobib põllumajandusse
väetiseks,“ ütles EKT Ecobio OÜ juhatuse liige Argo Luude. 
 EKT Ecobio Maardu jaamas hakkab ööpäeva jooksul valmima ca 5000-6000 m3 biometaani.
„Elanikelt kogutud köögi- ja sööklajäätmed, aga ka rohelised haljastusjäätmed saab
kääritada tehases biometaaniks. Tehase täisvõimsusel tööle hakkamisel suudab see toota ca
2 miljonit kuupmeetrit biometaani aastas – see on märkimisväärne kogus, arvestades, et 1
tunni Maardu tehase toodanguga saab 1 linnaliinibuss sõita 450 km,“ lisas Luude.
Rohegaas Maardust Tallinna bussidele
 „Tervitame uute biogaasi tootjate lisandumist, sest see võimaldab TLT gaasibussidel üha
rohkem kilomeetreid läbida kodumaise ja keskkonnasõbraliku toodangu toel,“ ütles TLT
juhatuse esimees Kaido Padar, „seoses hüppeliselt kasvanud gaasi hinnaga lisandub
tulevikus tõenäoliselt veel ettevõtjaid, kes on motiveeritud gaasitootmist käivitama. TLT-le
on see äärmiselt tähtis, sest mida rohkem on turul pakkumist, seda paremini on tagatud
meie varustuskindlus ning ka hinnatase püsib mõistlikumana. Oleme kindlasti ettevõtetele
usaldusväärseks ja stabiilseks partneriks, sest meie bussid läbivad aastas iga ilmaga ca 33
miljonit kilomeetrit ning pea 70% bussidest on gaasibussid.“
Kasvuvaru biojäätmete liigiti kogumisel
 „Biogaasitehas suudab aastas käidelda umbes 20 000 tonni biolagunevaid jäätmeid. Hetkel
on meil veel lahtine, kas selle toorme Eesti pealt ka kokku korjata suudame. Küsimus ei ole
jäätmetekkes – jäätmeuuringute põhjal tekib kogu Eesti kodudes kokku aastas umbes 150
000 tonni köögi- ja sööklajäätmeid – vaid selles, et inimestel puudub harjumus neid liigiti
koguda. Seni pole ka nende valikkogumiseks suuri pingutusi tehtud, sest on puudunud
efektiivsed tehnoloogiad nende ringlussevõtuks. Loodan, et see on nüüd muutumas, sest
igaüks saab biogaasi tehase tööle hakkamisel panustada nii energia- kui toidujulgeolekusse,“
selgitas Argo Luude.
Luude lisas, et kui näiteks Tallinnas tekib keskmiselt inimese kohta 350 kg jäätmeid aastas,
siis 50 neist on vales kastis. „Samas saab 10 kg köögijäätmetest juba kuupmeetri
biometaani, mis on võrdne liitri bensiiniga!“
EKT Ecobio tehasest
EKT Ecobio tehase rajamise koguinvesteering oli 14 miljonit eurot, projekti toetas 3,9 miljoni
euroga Keskkonnainvesteeringute Keskus. Biojäätmeid hakatakse tehasesse tooma üle Eesti.
Maardu tehas on Eesti esimene biogaasitehas, mis on mõeldud köögi- ja sööklajäätmetele.

Tehasel on võimekus puhastada võõristega sisendmaterjal (elanikkonnalt, kaubandusest,
jm). Lisaks kääritusprotsessile jäätmed ka kuumutatakse 70-kraadisel temperatuuril, et
jäätmed hügieniseerida. Samuti puhastatakse täiendavalt vedelväetis enne põllumajanduses
kasutusele võtmist.
 
Temperatuur kääritusseadmetes on 37–40 kraadi vahel ja seal ei ole hapnikku. Protsessi
käigus lagundavad bakterid biomassi väikesteks osadeks ning hilisemas tootmisprotsessis
tekitavad teist tüüpi bakterid biogaasi, milles on keskmiselt 50–60% metaani.  Selline
toorgaas puhastatakse ning saadakse biometaan, mis on oma omadustelt ja kütteväärtuselt
samaväärne maagaasiga.
Maardulaste informeerituse tagamiseks ja linnas tekkivate biojäätmete soodustingimustel
vastuvõtmiseks on allkirjastanud koostöölepingu ka Maardu Linnavalitsus ja EKT Ecobio OÜ.